تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، مجتمع فروزنده، واحد 406
021-66954404
ورود

ثبتچهارشنبه, 16 فروردين 1396

ويراستار بايد دو شرط داشته باشد:
1. شرایط عمومى 2. شرایط خصوصى
شرایط عمومى؛ يعنى تسلط به زبان فارسى؛ و موضوعى كه در آن ويرايش می‌كند.
شرايط خصوصى؛ يعنى آشنايى با اصول و مبانى نشر و داشتن دانش گسترده‏‏ عمومى و روحيه بارز همكارى و تسلط به روش تحقيق و مأخذشناسى و آشنايى به مقررات و عرف جامعه و برخوردارى از هوش و عقل سليم و تعادل روحى.
كار ويراستار اعمال دقت و صحت در مطالب كتاب در تمامى جنبه‌هایی‌ست كه به پيام‌رسانى كتاب مربوط می‌گردد.